سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
آموزش سپاه - و مرکز آموزش شهید سعیدی نهضت خراسان  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی  
تدریس 
مرکز آموزش شهید سعیدی نهضت 
مدرس 
 
 
آموزش مداوم  
تدریس 
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 
مدرس 
 
 
عبرتهای قرآنی  
تدریس 
مرکز آموزش شهید سعیدی نهضت 
مدرس 
 
 
تاریخ آموزش و پرورش  
تدریس 
مدرسه علمیه آقای موسوی نژاد 
مدرس 
 
 
معالم الدین  
تدریس 
مدرسه علمیه جعفریه قاین 
مدرس 
 
 
شرح لمعه و تفسیر صافی  
تدریس 
مرکز آموزش شهید سعیدی و دانشکده علوم تربیتی مشهد 
مدرس 
 
 
سوادآموزی درکشورهای جهان