زن و تمابلات غریزی
109 بازدید
تاریخ ارائه : 7/12/2012 9:05:00 AM
موضوع: روانشناسی

غریزه تفوق طلبی و حس نیاز به ارج گذاری را از زن بگیرید حرکت تاریخ متوقف می شود.

در این هنگام تخمک فضولی غیر فعال می شود و زن در پی کشف هیچ تازه ای نیست.

خودآرایی و عشوه گری و ناز و کرشمه زن برای تن فروشی نیست. برای جاکردن خود در دل دیگران و ارج یابی از آنان به ویژه جنس زنان است. مرد از زن تمجید کند چندان او را اشباع نمی کند این زن است که خود در پی ارج یابی است که باید او را بستاید. فکر بد نکنید ، زنان عموماً فاسد نیستند و تمایلی به فساد و ارتباط هرزه گرانه و روسپیانه ندارند.

زن یا مرد فرقی نمی کند اگر از درون خالی نباشد و به اصطلاح کمبود نداشته باشد سر جای خود می ایستد و تکان هم نمی خورد. این نیاز به ایکس ها هست که دایم در درون او وول می زند و ورجیک ورجیک دارد و آرام نمی گیرد.

حس فضولی یا آنچه به عنوان حس کنجکاوی معروف است همیشه بد نیست. بسیار وقت ها خوب و لازم است. اگر آن نبود تا حالا هیچ چیزی کشف نشده بود. زنان عموماً در کشف داروها نقش مهمی داشته اند و در این راه قربانی ها داده اند.

انسان به طور کلی و خصوصاً زنان این حس را بیشتر دارند و منشأ خیرات زیادی هم بوده اند. این حس برخاسته از همان غریزه بالایی است که گفتیم.

البته، این را هم اضافه کنم که خط کش را هرگز فراموش نباید کرد. همه به یک میزان نیستند. از یک تا صد متفاوتند. و چنین هم باید باشد زیرا در غیر این صورت فرایند مطلوبی در تعامل و فراگرد عناصر انسانی نخواهد بود.