فرهنگ و سبک زندگی
89 بازدید
تاریخ ارائه : 4/6/2013 9:59:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

مطلب زیر به نقل از وبلاگ : نکته ها و اشاره ها (www.newarticle.blogfa.com) با اندکی تغییر درج میشود.

در آغاز سال 1392، سی و پنجمین سال انقلاب بزرگ اسلامی هستیم. انقلابی که از نظر سیاسی و اجتماعی و نظامی بدون وابستگی به هیچ قطبی تا کنون بارها ثابت کرده بی بدیل است. با این حال انتظار میرود از نظر فرهنگی و اخلاق دینی نقش الگوی برتر را کسب کنیم.

برای خودآزمایی در محورهاي زير بنگریم و روی هر کدام فکر کنیم تا چه اندازه در آن پیشرفت کرده ایم.  

 * حقوق متقابل شهروندی

* قانون گرايي و قانون مداری

* نفی ربا، رانت، رشوه و حرامخواری  

* وجدان كاري، انضباط اجتماعي و نظم

* حقوق خانواده و چاره جویي مسأله طلاق

اندیشه ورزی در مسأله مد و مصرف گرايي

* خردورزي و عقلانيت در امور و مسائل زندگي

* آداب و فرهنگ معاشرت منطبق با موازین اسلامی

فرهنگ كار، كيفيت گرايي و صحت عمل در سطح عالی

* برخورداری از كرامت انساني ، عزت نفس و شرف شخصیتی 

* هندسه و معماري شهرها بر اساس موازين حقوقي و اخلاقي 

* سرآمد شدن از حیث تاب آوري در ناملايمات و اقدامات مفيد زندگي

* مدل گردیدن زنان ما از نظر ايفاي نقش اجتماعی همراه با عزت نفس و شخصيت اسلامی

اکنون سؤال این است :

* چه مقدار پیشرفت در سبك و فرهنگ زندگي ما حاصل شده است؟ [1]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [1] با الهام از انفاس قدسی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خراسان شمالی: 23/7/1391. رجوع کنیدبه :  www.leader.ir