تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دیپلم 
 
تجربی 
مشهد 
 
خارج 
 
 
 
0.00