راهکارهای اساسی حل مسئله نشوز و شقاق زوجین در قرآن و حدیث
55 بازدید
محل نشر: نشریه علمی ترویجی مشکات شماره پیاپی 107
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/04/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار نگارنده در نگاه اول، با التفات به یک واقعیت زیست شناختی و روان شناختی در خصوص ماهیت زن، به این نکته رهنمود می یابد که زن با این که استعداد تنها زیستن را بیشتر از مرد دارد، لیکن شدت نیاز روانی او به همزیستی با مرد، وی را وادار به قبول بسیاری از شرایط سخت و احیاناً خارج از چارچوبة وظیفة حقوقی او می نماید و توجه به این امر موجب می شود تا در درجة اول، شوهر و در درجة دوم، دو حَکَم بهتر بتوانند ریشة اختلاف و ناسازگاری پدید آمده مابین آن ها را کشف نمایند. در نگاه دوم، التفات نگارنده به طرفینی بودن امر نشوز است؛ که هر چند از نظر فقهی تا کنون ابهامی در این رابطه نبوده است، لیکن در فرهنگ دینی ما امری یک جانبه و متعلق به زن شناخته شده، تا آن جا که شاید گاه، امر بر دانایان نیز مشتبه گردیده است. در ارتباط با این چشم انداز، نگارنده مسألة نشوز را با مراجعه به آیات و و روایات و متون تفسیری - فقهی بررسی نموده، آن را به عنوان یک مفهوم کلی دارای مراتبی – از نظر شدت و ضعف - دانسته است؛ همچنین از نظر متعلق نیز متفاوت بوده، راهکار اصلاحی متناسب خود را می طلبد؛ چون: نشوز زن؛ نشوز مرد؛ مرتبة نهفتگی؛ مرتبة بروز و تظاهر شدید؛ که هر مرتبه و مرحلة آن از نظر شرع مطهر اسلام مورد التفات خاص بوده و برای آن راهبرد اصلاحی مشخص گردیده است. همچنین، نگاه نگارنده در افق علمی به این مسأله در بر دارندة راهکارها و راهبردهایی برای زوجین و حکمین می باشد که خواننده در پایان این نوشتار ملاحظه می نماید. کلید واژه ها: صلح، نشوز، شقاق، حَکَم، خانواده، حقوق زوجین.