روش تعلیم دین در سیره نبوی
51 بازدید
محل نشر: آموزه‌های فقهی (الهیات و حقوق) » پاییز و زمستان 1385 - شماره 21 و 22
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله که به روش اسنادی(کتابخانه‏ای-آرشیوی)و به شیوة توصیفی مسئله‏محور انجام می‏گیرد،کوشیده است با مراجعه به قرآن و حدیث،کندوکاوی در خصوص یکی از مسائل دینی،یعنی«روش تعلیم دین به وسیلة نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله»انجام دهد که در ضمن آن،اشاره‏ای نیز به پاره‏ای از شیوه‏های آن خواهد داشت. در واقع،مسئلة اصلی این است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله از چه روشی برای تبیین و تعلیم مواضع دینی استفاده می‏فرمود؟ به موجب مفاد آیة شریفة و لکم فی رسول الله أسوی حسنی،الگو گرفتن برای تبیین و آموزش دین از سیرة رسول گرامی اسلام،وظیفة عالمان دینی است؛بنابراین،هر چند که قالبها و ابزارها و گاهی نیز برخی شیوه‏ها در اثر تحولات اجتماعی تغییر یافته‏اند،اصول و معیارهای کلّی به عنوان اینکه از سنخ مفاهیم‏اند،چندان تغییری در آنها حاصل نمی‏شود و می‏توانند برای ما نیز کارآمد باشند. در این نوشتار،یک مقدّمه و چهار محور روش تعلیم عملی رسول گرامی اسلام،روش تعلیم بیانی،روش تربیت معلّم و روش تدوین و کتابت پی گرفته می‏شود. کلید واژگان:تعلیم،دین،سیرة نبوی،روش،شیوه،پیامبر،فراگیران،امت اسلامی،خطابه،مشافهه،مکاتبه.