ماهیت شناسی دعوت دینی
49 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » مرداد و شهریور 1386 - شماره 65 »(36 صفحه - از 19 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظر به این‏که نویسنده،در این نوشتار،در صدد روشن نمودن ماهیت دعوت‏ دینی است،آنچه قبل از هرچیزی برای وی مهم بوده،عطف توجه به قرآن، یعنی سند گویای دعوت دینی پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله است. چنین است که نویسنده،با این‏رویکرد،توانسته است چارچوب بحث خود را روشن نموده،چهار محور ماهیت شناختی دعوت را در هرمی که در رأس‏ آن الوهی و قدسی بودن،به‏عنوان ماهیت ذاتی دعوت نبوی،چهره‏نمایی‏ می‏کند،مورد مداقه و تأمل قرار دهد.این چهار ضلع یا محور عبارتند از: ماهیت بلاغی،آگاه‏سازی،تعلیمی و دستوری. وی با عطف توجه به هدف اساسی که دربرگیرنده‏ی همه‏ی ابعاد ماهیتی دعوت نبوی است،یعنی مسأله‏ی آگاه‏سازی،به تشریح هریک از محورهای یاد شده می‏پردازد،اما آنچه برای یک محقق بسیار اهمیت دارد رویکرد زیربنایی به مسائلی است که جنبه‏ی پدیداری دارند ولذا بحث خود را به موضوع بنیادی‏ساز و کار دعوت دینی معطوف می‏کند و در این راستا از مسائلی همچون هدف‏شناسی،شناخت ترمینولوژی دعوت،عناصر و اجزاء و تبارشناسی جریان عقیدتی دعوت سخن به میان می‏آورد،که به دلیل تنگی‏ مجال تنها به دو عنوان نخست بسنده نموده بحث خود را پی می‏گیرد. از میان مسائل مهمی که در طی بحث مورد توجه قرار می‏گیرند،تابعی بودن‏ دعوت نبوی به دنبال وجود پیدا کردن نیاز است.همچنین در همین ارتباط مسأله‏ی تفاوت دعوت به لحاظ ماهیتی رخ می‏نماید،زیرا شاکله‏ی کار اجتماعی،که دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله مبتنی بر آن است،مقتضیات متفاوتی دارند و تحول می‏یابند. دو مسأله‏ی آزادی و مردم‏سالاری یا به عبارتی،دموکراسی و رابطه‏ی‏ دعوت دینی با آن دو،مسائل متفرع بر شناخت دین و دعوت دینی است که‏ در دنباله‏ی بحث،خودبه‏خود روشن می‏گردند. واژگان کلیدی:دعوت نبوی،آگاه‏سازی،سازوکار،ترمینولوژی، ماهیت دعوت،ارشاد،تعلیم،تجربه‏ی امر قدسی.