بیداری اسلامی مانعی در راه هژمونی آمریکا
46 بازدید
محل نشر: اندیشه انقلاب اسلامی » تابستان 1383 - شماره 10 »(22 صفحه - از 205 تا 226)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در بخش اول این مقاله کوشده است تا موضوع هژمونی آمریکا را ریشه‏یابی نموده و شیوه‏های رایج سلطه را بازگو نماید،و در بخش دوم نیز به‏ ارائهء راهبرد و راهکار پرداخته است. به نظر نویسنده موضوع سلطه طلبی آمریکا،ریشه در کیان ایدئولوژیک آن‏ کشور دارد و به اوایل قرن بیستم باز می‏گردد،لیکن تظاهرات رفتاری آن از نیمه‏های این قرن آغاز گردیده است.وی طرح عملی پایان ایدئولوژی را همین‏ نقطه می‏داند و حرکت‏های بعدی نظیر طرح پایان تاریخ،و طرح جنگ تمدن‏ها را گام‏های بعدی آن می‏داند. نویسنده معتقد است سلطه طلبی آمریکا منحصر به جهان اسلام نمی‏شود و به احتمال زیاد هدف اصلی در این هژمونی،سلطه بر اروپاست،لیکن تهاجم‏ به جهان اسلام از چند جهت حائز اهمیت برای آمریکاست که در رأس آن نیز دستیابی به منابع غنی نفت و سایر امکانات جهان اسلام برای تأمین‏ هزینه‏های نظامی و غیره قرار دارد. آنگاه نویسنده به چند نمونه از شیوه‏ها مانند جنگ روانی،وابستگی‏ فرهنگی،آمریکایی کردن ملتها و...اشاره می‏کند.سپس نقش بیداری و رویکرد به نوگرایی اسلامی را به عنوان سلاحی علیه لیبرالیسم دموکراسی‏ (*)-نویسنده و محقق