شناخت شناسی ماهوی
66 بازدید
محل نشر: فصلنامه فلسفی کلامی روشنایی ارگان رسمی جامعة المصطفی العالمیة- بهار 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیدة بحث: نویسنده در بحث شناخت شناسی خود، به ارائة نظریة تازه ای دست یازیده که در طرح زیر بیان می گردد: کلمة شناخت حالت وصفی مرخم است از شناختن، و شناختن به معنای آشنا شدن است. آشنایی همان انعکاس صورت عین در ذهن است یعنی تابیدن صورت پدیده بر صفحة ذهن. این شناخت به طور طبیعی هم تجربی است و هم اکتسابی، انباشتی و قابل صدق و اثبات و ابطال، و هم قابل انتقال می باشد.؛ زیرا بیان واقع محسوس و ملموس است و میان آن تا حقیقت و متن واقع فرسخ ها فاصله است. بنا بر این در خط منقسم فرضی معرفت افلاطونی مرحله ای را از حدس تا ظن راجح به خود اختصاص می دهد لیکن فراتر از آن را تا یقین قطعی باید به چیز دیگری رویکرد نمود. علم اما تنها شناخت بدان معنا نیست بلکه عنوانی است که بر حاصل تلاش ذهن اطلاق می شود تا داده های شناختی را فرایندگری نماید و رابطه ها و نسبت های ناشناخته و پنهانی را از فراگرد تعامل داده ها با هم استنتاج نماید که در واقع امری اکتشافی و تولیدی است؛ و هم از این رو در فرهنگ اسلامی از آن به عنوان «نور» تعبیر شده است. قالب بحث کتابخانه ای حوزوی است و در مایة بنیادی به شیوة توصیفی – تبیینی ارائه شده است. کلید وژه ها: علم – معرفت- شناخت شناسی – حکمت متعالیه- بینش الهی.