ضمانت تحقق آزادی در نظام اسلامی
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/6/1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده در نوشتة حاضر که به روش تحقیق کتابخانه ای – آرشیوی؛ و در مایة بنیادی- راهبردی؛ با شیوة توصیفی فراهم گردیده، چارچوبة کار عبارت است از پیش طلایه شامل چند پرفراز تمهیدی، دو بخش جستاری در مقولة هدف نوشتار، سپس نتیجه گیری، و در آخر نیز منابع و ارجاعات به همراه پی نوشت ها که به صورت پی¬آیند نوشتار قرار دارند و به خاطر بسیار کوتاه بود ن بحث از ارائة فهرست اجتناب ورزیده شده است. عصارة این نوشتار بیان دو نکتة نسبتاً روشن ولی غیر مورد توجه است: یک/ یک سری ضمانت ها برای تحقق آزادی در درون مکتب و دین اسلام به عنوان مقتضیات ذاتی نظام نهفته است؛ دو/ سری دیگر آن ها مربوط به شایستگی های فردی و اجتماعی انسان است. البته هر کدام زیرشاخه هایی برای التفات دارند که به آن ها اشاره می شود. با این حال قبل از پرداختن به اصل مسأله عبور از پیش طلایه یعنی «مقدمة الجیش» بحث ضرورت دارد. واژگان کلیدی: آزادی، مکتب اسلام، نظام اسلامی، حقوق، قانون.