دینداری مطلوب در رویکرد به معنویت
53 بازدید
محل نشر: نشریه علمی ترویجی پژوهش های اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 89
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/05/08
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر در صدد روشن ساختن مزیت دینداری توأم با معنویت بر گونه¬های دیگر آن است. نگارنده در مقدمة بحث خود با اشاره به دوگانگی پدیده ها و نیز مسائلی که در معرض فهم انسان قرار می گیرند و به محسوسات تجربی و غیر محسوس تقسیم می شوند، بر این باور است که از این ها دو گونة فهم نیز متصور شود که اولی به وسیلة ابزاری به نام عقل / علم فهم می گردد و آن دیگری از راه شهود نفسی و در تعبیر نگارنده شعور مرموز انسانی. وی مفاهیم کلی و منجمله مسائل ماورای ماده همچون موضوعات دینی، روحی، و آن چه فهم آن در غیب اطلاع انسان است را از زمرة مسائل تحت نظر شهود نفسی دانسته و معتقد است که این دسته از امور و مسائل، به لحاظ اهمیت، مقدار و هدف غایی بودن در درجة اول زندگی انسان قرار دارند و لذا التفات و توجه به آن ها لازم تر و ضروری تر است هر چند که از دیگر مسائل نیز نباید غفلت ورزید. پای مسألة عرفان حقیقی نیز در همین رابطه به میان می آید زیرا لازمة وقوف و آگاهی بر مسائل نوع دومی به کاربردن قوة نطق با رویکرد به معنای ادراک کلیات است و لذا آن چه از این نوع آگاهی به دست می آید ایمان و باور موجه و یقینی است و همین جا وجوه تمایز ایمان و باور موحدانه با عقیده نیز روشن می گردد. نویسنده بر این باور است که آن چه زندگی را شیرین و گوارا می سازد ارمغانی است در هدف مندی¬ای که دین¬داری با رویکرد به معنویت آن را در پی دارد زیرا ادراک¬های شهودی همراه با احساس لطیف توسط نیروی غیبی به وسیلة بخش آگاه ضمیر انسانی به دست می آید که با ذات باری تعالی در ارتباط نهانی و خودکار است؛ در حالی که ادراک¬های عقلی معمولاً خشک و بی روح و خسته کننده اند. البته هر کدام از پیروان عقل و شهود ممکن است از قرآن برای اثبات مدعای خود استدلال نمایند لیکن تأمل در آموزه¬های عرفانی رسیده از شارع مقدس و امامان معصوم (ع) به روشنی بر مزیت دین¬داری با رویکرد به معنویت گواهی می دهند. کلید واژه¬ها: دین¬داری، عقل، عشق، باور، ایمان، اخلاق کریمه، تهذیب نفس.