جایگاه هویت و ملیت در فرهنگ دینی
44 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 91
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/10/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسأله¬ی اصلی این تحقیق دستیابی به مفهوم ویژه ای از تشخص است که در دو پرده نمود می یابد: فرد و جمع. بر این اساس وی بحث خود را نیز در دو بخش هویت و ملیت قرار داده است چه آن که وی معتقد است ملیت به واقع همان هویت جمعی و دارای اعتبار عینی اجتماعی است. با این رویکرد به تعریف و ارائه¬ی شناختی از ابعاد هویت و عوارض نبود آن در بخش اول می پردازد. نویسنده با فرض این که هویت مادی از نظر علمی و تجربه¬ی تاریخی چندان دارای اعتبار و ثبوت عقلی نیست به هویت معنوی و اعتقادی روی می آورد و آن را از نظر دینی معتبر می داند و معتقد است که دشمن نیز در پی مسخ و زوال همین نوع هویت در ملت های دیگر است. وی در ادامه¬ی بحث، در بخش دوم به مسأله¬ی ملیت و اعتبار آن از نظر دینی و عقل عرفی می پردازد و پس از نگاهی به خاستگاه اولیه¬ی آن به کند و کاو در ارتباط با معنادهی آن در عرف های مختلف روی می آورد. وی چنین نتیجه می گیرد که ملیت دو معنای مثبت و منفی می تواند داشته باشد که آن چه مورد برداشت دشمن از آن قرار گرفته، استفاده از نوع منفی آن بوده است. ملیت در دایره¬ی معنادهی تشخص جمعی و وابستگی به سرزمین برای دفاع از آن در مقابل دشمن نه تنها منفی نیست بلکه یک لازم عقلی نیز هست و مورد تأکید دین مقدس اسلام است اما آن چه بدان چهره¬ی کریه و منفوری داده است همانا جنبه¬ی افراطی آن یعنی وابستگی به آب و خاک تا مرز پرستش و فدا کردن همه¬ی ارزش های دیگر برای آن است. این معنا تا کنون موجب وارد آمدن لطمه هایی بر پیکر مکتب اسلام و امت واحده¬ی اسلامی بوده است و سبب پیدایش تفکر سکولار و سپس نفوذ استعمار و تحت سلطه¬ی اجنبی قرار گرفتن سرزمین های اسلامی شده است. وی با اشاره به نمونه ای از این معنا در وضعیت فعلی به عنوان ناسیونالیسم پست مدرن که ملغمه ای مبهم و گیج کننده است بحث خود را به پایان می برد. کلیدواژه ها: هویت ملی/ نوعی/ دینی، ملیت، ناسیونالیسم، کشورهای اسلامی، ترمینیولوژی ناسیونالیسم. ناسیونالیسم پست مدرن.