روحانیت انقلابی و نقش آن در هدایت سیاسی جامعه در دهه چهارم انقلاب
51 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر در راستای کاوش دامنه دار چیستی نقش قشر مؤثر عظیمی از جامعه به عنوان نهاد روحانیت در حراست، هدایت، جلوگیری از ایجاد انحراف و تغییر و تحول در متن آن است. اساس کار به شیوه توصیفی و روش کتابخانه – آرشیوی و منابع مجازی الکترونیکی استوار می باشد. با این وجود این نوشتار یک کار نیمه بنیادی و نیمه کارکردی تلقی می شود. پیشنهاد نویسنده آن است که تداوم فعالیت هدایتی روحانیت در مقطع های آینده نیازمند آسیب شناسی فراگیر است تا کار برنامه ریزی به نحو بایسته تسهیل و میسر گردد. کلیدواژه¬ها: روحانیت، انقلاب اسلامی، رهبری جامعه، امامت، جهاد و مبارزه، تعلیم و تربیت.