کارکرد شهروندی در جامعه اسلامی
60 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 94
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم شهروندی صرفاً یک عنوان تشریفاتی نیست. شهروند به عنوان عضو برسمیت شناخته ای از جامعه حقوقی متقابل دارد که اطلاق شهروندی بر او از همین منظر روایی می یابد. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام می گیرد، شیوه¬ی کار پژوهش کتابخانه ای/آرشیوی است و فرضیه¬ی اصلی تحقیق عبارت از این است که: اسلام نگاه مترقیانه به شهروندی دارد. نوشتار حاضر برای پاسخ گویی به این مسأله¬ی تحقیق که: آیا موضوع شهروندی ریشه در ادیان الهی دارد و چگونه؟ بنا نهاده شده است. نویسنده با این رویکرد، در پی کندوکاوهایی موفق به ارائه¬ی چارچوبی معرفتی برای شهروند اسلامی می شود و در نهایت به ارائه¬ی الگوی راهبردی در این زمینه مبادرت می نماید. کلید واژه ها: شهروندی، جامعه پذیری، حقوق شهروندی، جامعه¬ی اسلامی، الگوپردازی.