آسیب شناسی رفتار اخلاقی در آرمان شهر اسلامی
50 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 96
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/02/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناسایی نقاط ضعف و آسیب جامعه به لحاظ اخلاقی به منظور رفع مشکل و ترمیم ضایعات به نوعی متضمن تغییر نیز هست. تغییری که از اصل حاصل شده است و تغییری که باید دوباره انجام گیرد تا خو¬ی اولیه احیا شود و این تمامی بحث در این نوشتار است که نویسنده در سه بخش: مفاهیم و کلیات، هسته¬ی اصلی بحث آسیب، و ارائه¬ی راهبردهایی در این رابطه، بدان پرداخته است. شیوه¬¬ی کار بررسی توصیفی است در مایه¬ی راهبردی و به سبک کتابخانه ای- آرشیوی. فرضیه¬ی قبل از تحقیق که مسأله¬ی تحقیق بر اساس آن استواری می یابد، عبارت است از این که جامعه¬ی اسلامی ایران پس از انقلاب بزرگ اجتماعی سیاسی سه دهه¬ قبل مسیری را به سوی معنویت گرایی آغاز کرده و دچار تحول شده است. با این حال خطراتی نیز آن را تهدید کرده است و در شکل های نامرئی هنوز ادامه دارد. نوشتار حاضر اگر چه وصف حالی در حد یک مقاله است و هدف را کاملا تأمین نمی نماید، اما به مثابه¬ی هشدار اولیه¬ای است برای مؤسسات پژوهشی اسلامی تا اقدام مؤثر و لازم را بنمایند. کلمات کلیدی: آسیب شناسی تربیتی، معنویت گرایی، مکارم اخلاق، تحول و تغییر اجتماعی.