خرافه گرایی و تأثیر آن در تحجر و التقاط
61 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 90
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/08/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده با اذعان به این نکته که خرافات نشأت گرفته از جهل و بسته بودن مدار فکر انسانی است و طبیعتاً با نوعی جمود و تحجر عجین گردیده است، به رازکاوی پدیدة خرافه می پردازد و می کوشد تا دستمایه ای از فرایندگری جریانی آن را فراروی خوانندگان بگذارد. وی به این نتیجه رسیده است که خرافه پیامدهای بسیار نامطلوبی در جهت تضعیف و حتی نابودی معتقدات راستین دینی به جا می گذارد که از اهم آن ها التقاط معارف و اعتقادات ناب دینی با یاوه ها و باورداشت های بی اساس است. سپس به راز کراهت و گاهی حرمت خرافه گرایی از نظر دین مبین اسلام با رویکرد به مبانی محکم عقلی و نقلی می پردازد لیکن به نظر وی این سؤال همواره وجود داردکه چرا با این حال عوام نسبت به آن رویگردان نمی باشند و دلیل آن را جهل مضاعف شان نسبت به خرافی بودن معتقدات خود می داند. وی پس از بحثی پیرامون جمود فکری به عنوان بستر مناسب خرافات در پیروی از رسوم، افکار و عقاید غیر منطقی؛ همچنین کاوشی در ارتباط با خیزشگاه التقاط در خرافه عامل اصلی روی کرد به آن را عارضة ناپسند خرد گریزی دانسته روی این اصل رویگردان بودن آنان را از عقلانیت و آگاهی بر مبنای منطق و دلیل خردپسند طبیعی می شمارد؛ لیکن به همین دلیل که آنان در عمق جهل و ناآگاهی قرار دارند و در پذیرش هر نوع اعتقادی معذورند، وظیفة رهبران راستین دینی و علما و حتی آگاهان مردم را کمک به آنان در جهت روشن نمودن ذهن تاریک و خرافه گرای شان می داند و سخن را پس چند راهبرد کوتاه در زمینة یادشده با نتیجه گیری از بحث به پایان می برد. کلید واژه¬ها: خرافات، جمود فکری، تحجر، التقاط، فرهنگ ملی، فرهنگ دینی.