امنیت از دیدگاه هشتمین امام
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میل به توسعه، ترقی، تفوق و بلندی، غنایابی، فزون خواهی به عنوان حس باطنی در انسان عامل رشد اوست. و وضعیت امشاج گونه زندگی بشری به اضافه حواس باطنی حکم جست و خیزهای رقابتی در مسابقه جهانی زندگی را دارند و رمز حرکت تاریخ است؛ با این حال باید دانست که مسابقه نیز دانش خودش را دارد. چنان که بازی نیز قواعد خویش را. از این روی، صرف داشتن این حس ها و عملگرهای روحی، چنان تضمینی نمی آفریند و بدون دستاویزی به مهارت ها و دانش خاص آن به نتیجه مطلوب نمی رسانند. و بهتر است برای جلوگیری از پریشانی روان و از دست رفتن تعادل و کنترل در حداقل زندگی، هرکس و هر گروهی در همان پله ای، ناحیه ای، دنیایی که قرار دارند بمانند و به اصول بیندیشند. و این نکته روان شناختی جالبی است که پیامبر(ص) و امامان بزرگوار ما بدان اشاراتی فرموده اند، امام رضا(ع) در بیان شیوا و رسایی همچون سایر امامان پیش از خود چنین راهبردهایی را برای حفظ تعادل روحی و امنیت روانی افراد توصیه نموده اند.